யாழ்ப்பாண விஞ்ஞான சங்கத்தில் பிரிவு D யினால் பிரதேச செயலகத்தில் நடைபெற்ற புற்று நோய் தொடர்பான விழிப்புணர்வு கருத்தரங்கு

“1152” height=”864″ class=”aligncenter size-full wp-image-2804″ />